Artikel hos forskning.se

Skrivterapi – en billig väg till hälsa

Författare: Johan Frisk (2018-09-24)


C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

När orden visar vägen – En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av metoden Skrivhjärtat.

Författare: Josefine Borg (2009-07-01)

Sammanfattning: Kvinnors psykiska ohälsa ökar samtidigt som intresset för personlig utveckling är större än kanske någonsin tidigare. Hösten 2008 lanserades en ny, svensk metod för ökad självkänsla och självinsikt kallad Skrivhjärtat. Metoden, som är ensam i sitt slag, går ut på att på genom en tydlig struktur skriva sig till ökad självinsikt. Studiens syfte är att undersöka fem svenska kvinnors upplevelser av denna metod. De tre frågeställningarna är:• Hur beskriver kvinnorna arbetsformen i metoden Skrivhjärtat?• Vad kan metoden bidra med i fråga om ökad självkänsla, självinsikt och ökat handlingsutrymme?• Har metoden medfört någon bestående förändring i kvinnornas livssituation?Tidigare forskning visar på skrivandets positiva effekter på det mentala välbefinnandet men det finns mycket lite forskning på området i Sverige. Studien tar sin teoretiska utgångspunkt i empowermentteorin, på en individnivå och förhåller sig både till en psykologisk och social dimension av empowerment. Metoden är kvalitativ och empirin består av fem halvstrukturerade intervjuer med svenska kvinnor mellan 23-57 år. Studiens huvudresultat visar att kvinnorna har en seriös inställning till metoden och beskriver den som ”ett arbete”. Skrivhjärtat ger kvinnorna ett sätt att komma till insikt om sig själva och skapa medvetenhet om sin livssituation. Denna nya medvetenhet leder till förändringar för kvinnorna i fråga om nyvunnet mod, ökat handlingsutrymme och ökad självinsikt. Med hjälp av sin nya självinsikt får kvinnorna ett bättre utgångsläge för att stärka sin självkänsla.

Läs mer…


Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

Den Emotionella Skrivandeprocessen ur ett Kognitivt Beteendeterapeutiskt Perspektiv: en explorativ studie.

Författare: Ingela Ingels & Charlotta Strand Damber (2005)

Sammanfattning: Att berätta sin historia är något som länge varit och är en essentiell del av psykoterapi. Klientens berättelse antas bidra till att förklara och organisera viktiga livshändelser som orsakar lidande. Sedan 1980-talet har J.W.

Läs mer…


Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Att skriva om händelse, tanke och känsla: en explorativ studie kring effekter av expressivt skrivande i skolmiljö på ungdomars emotionsreglering.

Författare: Torun Kallings (2006)

Sammanfattning: As part of the project Self esteem and Life circumstances among teenagers (started by Johnsson, Lundh & Wångby at Lund University in 2006) results from pilot studies of expressive writing (intervention initially created by Pennebaker and Beall, 1986) among adolescents in six secondary school classes in Sweden were investigated. The study describes changes from pre-test to follow-up on adapted versions of Emotion Regulation Questionnaire and Emotional Tone Index.

Läs mer…


Krönika publicerad på: Poeter.se

Skriv dig frisk och lycklig!?

Författare: Peripeti (2006-11-09)

Många som läser och skriver poesi vittnar om hur poesin hjälper dem att minska stress, höjer deras humör och hjälper dem att hantera motgångar i livet (Phillip and Robertson, 1996). Många anger rentav dessa skäl som huvudanledningen till varför de skriver, snarare än kanske målet att på sikt försörja sig som författare eller drömmen om litterär berömmelse. I linje med dessa allmänt spridda uppfattningar om poesins förtjänster har den också under en längre tid använts som ett terapeutiskt verktyg inom alternativ medicin för att hjälpa människor att hantera personliga trauman som t.ex. insjuknande i cancer eller för att lindra dödsångest inom palliativ vård (dvs. vård i livets slutskede), och det finns många vittnesmål om poesins användbarhet i sådana sammanhang (Carrol, 2005).
På senare år har det publicerats en uppsjö av forskningsrapporter som på ett systematiskt sätt har undersökt olika aspekter av hur skrivande och läsande av känslomässigt laddade texter och poesi påverkar människors hälsa och välmående. Intressant nog tycks många av dessa studier bekräfta bilden av att det är möjligt att skriva sig både friskare och lyckligare.
Att skriva kan göra dig frisk och lycklig!

Läs mer…